Besturen Wooninitiatieven in debat – 22 november 2016

Bestuursleden Wooninitiatieven Drenthe in debat

Op 22 november 2016 kwamen een aantal bestuursleden van Wooninitiatieven in Drenthe in De Schulp in Assen bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over het onderwerp “Dubbelrol en botsende belangen”.  De leiding van deze avond was in handen van Mirjam Dopheide. Door als woonvorm zorg in te kopen van reguliere zorginstellingen is het niet

Mirjam Dopheide

Mirjam Dopheide

altijd duidelijk waar de verantwoordelijkheden van de een begint en voor de ander ophoudt. Een intensieve discussie was het gevolg. Het verslag leest u hieronder.

Verslag
Aan drie gesprekstafels is aan de hand van een casus gediscussieerd over 3 thema’s.
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk kwam de complexe positie als bestuurder m.b.t. verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan de orde. Voorts is gediscussieerd over het ontstaan van conflicten tussen bewoners en verwanten en zorgverlener en vooral de maatregelen die deze kunnen voorkomen.
In het tweede deel van de avond volgde een plenaire presentatie van de uitkomsten van de discussies. Hieronder de samenvatting.

Thema 1: Dubbelrol ouder/bestuurder 
• Scheidt het collectieve belang van het belang van dat van je eigen kind. Het bestuur gaat niet over een individuele zorgvraag
• Het bestuur beperkt zich tot financiële en organisatorische zaken van het collectief
• Je beslist samen; zorg voor een breed gedragen besluit
• Essentieel is de solidariteit in de woonvorm; wees loyaal aan de afspraken
• Solidariteit heeft ook zijn grenzen; schakel zo nodig externe deskundige hulp in bij conflicten
• Zet duidelijke spelregels op papier
• Maak protocollen voor ouders en bewoners; denk aan regels bij grensoverschrijdend gedrag
• Pas de indicatie aan bij een andere zorgvraag, maar een woonvorm is geen verpleeghuis; hoe lang   kun je hier blijven wonen?
• Is het personeel voldoende deskundig? Denk aan palliatieve zorg.
• Thuiszorg brengt vreemde gezichten in huis = onrust
• Lever je alleen wonen of ook verpleging? Zo niet, dan is blijven wonen in de woonvorm niet meer   haalbaar en zullen de direct betrokkenen naar een andere oplossing moeten zoeken, bv. een gespecialiseerde woonvorm of verpleeghuis
• Stel een ‘toekomstgroep’ in om tijdig te kunnen inspelen op veranderende zorgbehoefte, denk aan   de mogelijkheid van dagbesteding op de woonvorm
• Zoek samenwerking met andere woonvorm om personeel en deskundigheid te kunnen uitwisselen.

Thema 2: Kwaliteit en continuïteit bestuur
• Het welslagen van een woonvorm staat of valt niet door de aanwezigheid van betrokken   verwanten die een bestuursfunctie willen vervullen; het ontbreken van deze betrokkenheid mag geen aanleiding zijn om een nieuwe bewoner te weren

img_5388-medium

De discussie

• De bewoner staat voorop, niet de verwant
• Een geschikte kandidaat-bewoner met een voldoende hoog PGB is belangrijker; het weren van zo’n bewoner zonder betrokken verwanten riekt naar discriminatie
• Leegstand kost veel geld
• Mag een betrokken verwant die op afstand woont via skype meebesturen?
• Beschikbaarheid van betrokken verwanten is op  de duur door veroudering toch niet houdbaar
• Besturen gaat vaak over de ‘harde kant’ van de zorg en spreekt sommige ouders/verwanten minder aan
• Bewoners die kiezen voor een kantoor voor hun bewindvoering missen een betrokken achterban is de ervaring; deze bewindvoerder komt niet in zijn vrije tijd naar de woonvorm om bestuurlijk actief te zijn
• Een bestuur moet bij voorkeur bestaan uit direct betrokkenen; externe bestuurders kunnen de nodige betrokkenheid missen; je bestuurt niet alleen met je verstand maar ook met je hart
• Het is goed een externe bestuurder of adviseur in het bestuur te hebben; deze heeft, door het ontbreken van een emotionele binding, een andere (frisse) kijk op het functioneren van de woonvorm

Thema 3: Conflicten binnen de woonvorm 
Conflicten zijn er in soorten: tussen bewoners onderling, tussen een bewoner met verwant en de zorgverlener en tussen ouders onderling. Vrijwel alle woonvormen hebben of krijgen te maken met conflicten.
• Zorg voor heldere afspraken en protocollen en houdt ieder daaraan.
• Schakel een notaris in
• Zorg bij een conflict voor dossiervorming; zonder goed dossier heb je geen recht van spreken!
• Uitzetting van een bewoner is in de praktijk vrijwel onmogelijk
• Schakel bij conflict een bemiddelaar in, blijf in gesprek
• De zorgverlener heeft zorgplicht en kan deze niet eenzijdig opzeggen
• De bewoner geniet huurbescherming tenzij is gekozen voor de constructie dat de bewoner woonruimte huurt van het wooninitiatief zelf en vooraf afstand is gedaan van de huurbescherming. Schakel daarvoor een jurist in.
• Lastige ouders kun je wel ‘op afstand zetten’
• Neem in het raamcontract met de zorgverlener op dat deze meewerkt bij het uitzetten van een bewoner ingeval van een geschil en zal zoeken naar een andere geschikte plek
• Het bestuur dient bij een conflict van een bewoner (en/of zijn verwanten) met de zorgverlener door de zorgverlener te worden geïnformeerd
• Steek je licht op bij collega-woonvormen en leer van elkaar

Mirjam Dopheide ontvangt een attentie uit handen van voorzitter Peter Arends

Mirjam Dopheide ontvangt een attentie uit handen van voorzitter Peter Arends

Tot slot
Deze bijeenkomst, georganiseerd door het VG-BelangenPlatform Drenthe, was de derde in de reeks van jaarlijkse bijeenkomsten voor besturen van wooninitiatieven. Desgevraagd ziet men graag een vervolg op deze bijeenkomsten. Het uitwisselen van meningen en ervaringen kan de diverse besturen helpen bij de uitoefening van hun werk.