VG-Belangenorganisaties

Op deze pagina staan de websites van een aantal organisaties vermeld die ondersteuning kunnen bieden of van advies kunnen dienen voor ouders/verwanten van mensen met een verstandelijke beperking.
Klik op de naam van de organisatie of op de URL om de website te bekijken.

Sien

Sien is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit christelijke inspiratie werkt Sien aan een samenleving, waarin mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen. Sien helpt bij het omgaan met beperkingen en het benutten van kansen.
www.sien.nl

Kansplus

KansPlus is een belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met
een verstandelijke beperking. Daarnaast ondersteunt KansPlus ook cliëntenraden via VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap.
www.kansplus.nl

Dit Koningskind

Dit Koningskind is een landelijke vereniging voor christenen met een beperking en allen die bij hen betrokken zijn. Dit Koningskind maakt zich sterk voor de integratie van mensen met een beperking in kerk en samenleving en werkt daarbij vanuit bijbelse principes, zoals beleden in de gereformeerde kerken.
www.ditkoningskind.nl

Ieder(in)

Ieder(in)streeft naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronisch ziekte horen er volledig bij! Ze krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen.             www.iederin.nl

Stichting Downsyndroom (SDS)

De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden.
Vanuit een landelijk bureau worden alle werkzaamheden gecoördineerd en worden inlichtingen verstrekt aan ouders en hulpverleners.
www.downsyndroom.nl

Helpende Handen

Bijbelse richtlijnen voor het denken, doen en handelen zijn de norm voor de uitgangspunten voor ondersteuning en dienstverlening die Helpende Handen biedt aan haar leden.
Vanuit de positie van de mens met een beperking in de samenleving wil Helpende Handen  de naaste met een beperking bijstaan op de weg tot zelfontplooiing.

Helpende Handen zet zich er voor in dat serieus wordt omgegaan met de knelpunten die mensen met een beperking ervaren in de maatschappij.
www.helpendehanden.nl