Welkom

op de website van het VG-BelangenPlatform Drenthe

Wie zijn we?

De Stichting VG-BelangenPlatform Drenthe is een samenwerkingsverband gericht op de collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke handicap en hun betrokkenen. Bij het Platform zijn verschillende Drentse belangennetwerken van mensen met een verstandelijke handicap en hun verwanten, cliëntorganisaties en syndroomgroepen aangesloten. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de aangesloten organisaties.

Beleidsbeïnvloeding en informatie

Het Platform is actief op het vlak van beleidsbeïnvloeding en informatievoorziening. Zo organiseert het Platform samen met de aangesloten belangenorganisaties voorlichtingsbijeenkomsten over actuele ontwikkelingen en interessante thema’s voor verwanten van mensen met een verstandelijke handicap. Belangrijke thema’s zijn: de kwaliteit van de te leveren zorg en de keuzemogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding. Ook komen financiering van de zorg en medezeggenschap voor cliënten en verwanten aan de orde. Via een maandelijkse nieuwsbrief informeert het Platform haar brede achterban over actuele ontwikkelingen etc.

Signalerende functie en uitwisseling van ervaringen

Het Platform heeft een signalerende functie en biedt een podium voor de uitwisseling van kennis en het delen van ervaringen tussen bijv. Wmo-adviesraden en besturen van wooninitiatieven voor mensen met een verstandelijke beperking.
Uitgangspunt bij ons werk zijn de ervaringen van de mensen met een verstandelijke beperking zelf, én die van hun naaste verwanten. Wat vinden zij dat goed gaat en wat kan er volgens hen beter? Ook willen we meer aandacht voor de mogelijkheden die iemand met een verstandelijke beperking heeft.

Belangenbehartiging

Met deze activiteiten wil het VG-BelangenPlatform Drenthe, samen met allen die betrokken zijn bij de zorg van mensen met een verstandelijke handicap, opkomen voor de belangen van deze kwetsbare doelgroep. Het bestuur zet hierbij in op samenwerking met andere betrokkenen, organisaties en instellingen.
Het Platform ontvangt geen subsidie. De inkomsten van het Platform bestaan uit bijdragen van de aangesloten organisaties. Het bestuur verricht haar werk pro deo.